Kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email ketoanbtc2018@gmail.com
_____________________________________

Kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro

Câu chuyện thuê kiểm toán nội bộ đã trở thành một phần thiết yếu và đang được nhiều công ty, doanh nghiệp lựa chọn trong https://tungshop.com/xi-ga/ bài toán tối ưu hóa quản trị hệ thống doanh nghiệp. Bên cạnh đó không ít các doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro kết nối kiểm toán nội bộ với việc quản lý rủi ro của chính doanh nghiệp đó. Bằng hệ thống này, cho phép kiểm toán nội bộ cung cấp sự đảm bảo về tính độc lập cho ban giám đốc rằng quy trình rủi ro của doanh nghiệp được quản lý một các hiệu quả nhất, giảm các rủi ro. 

Liên quan đến quy trình quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro bắt đầu với những mục tiêu của đơn vị, sau đó tập trung vào những rủi ro có thể ảnh hưởng tới việc đạt được các mục tiêu đó. Vai trò của kiểm toán viên nội bộ trong quy trình quản lý rủi ro là dựa vào quy trình quản lý rủi ro do bộ phận quản lý thiết lập phải đưa ra những đảm bảo rằng quy trình quản lý rủi ro (xác định rủi ro, đánh giá rủi ro, đối phó và kiểm soát rủi ro) của đơn vị được kiểm soát. Việc dựa trên định hướng rủi ro của đơn vị giúp kiểm toán viên nội bộ phân bổ và sử dụng các nguồn lực (con người, trang thiết bị và các nguồn lực khác) một cách hiệu quả. Chủ nhiệm kiểm toán phải thiết lập kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro để xác định các công việc ưu tiên trong thực hiện công việc kiểm toán, phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

 Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong quy trình quản lý rủi ro của đơn vị

Quản lý rủi ro được định nghĩa: là một quy trình được thiết kế bởi các nhà quản lý, nhằm xác định các vấn đề tiềm tàng có thể gây ảnh hưởng đến đơn vị và quản lý, kiểm soát các vấn đề rủi ro tiềm tàng đó về mức có thể chấp nhận được để đưa ra những đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu của đơn vị’. (COSO, 2004, p.2)

Đối với các đơn vị, quy trình quản lý rủi ro là khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, quy trình gồm các bước như xác định rủi ro, đánh giá rủi ro, đối phó và kiểm soát rủi ro. Lợi ích của quy trình quản lý rủi ro gồm:

Cung cấp cho đơn vị một hệ thống các quy tắc để đảm bảo các hoạt động trong tương lai được sắp đặt một cách phù hợp.

 •  Tăng cường cho việc ra quyết định của nhà quản lý, hoạch định cho các vấn đề không chắc chắn trong tương lai.
 •  Góp phần tăng cường tính hiệu quả của việc sử dụng và phân bổ các nguồn lực trong doanh nghiệp.
 •  Giảm thiểu những vấn đề không chắc chắn, không hiệu quả trong doanh nghiệp.
 •  Bảo vệ và tăng cường tài sản và tên tuổi, uy tín của doanh nghiệp.
 •  Mở rộng và hỗ trợ kiến thức cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp.
 •  Khuyến khích hiệu quả hoạt động.

Trong đơn vị, mọi người đều phải có trách nhiệm đối với quy trình quản lý rủi ro. Quy trình quản lý rủi ro hiệu quả hơn khi vai trò và trách nhiệm trong quy trình quản lý rủi ro được tách biệt rõ ràng. Trong quy trình này, Ban giám đốc, các nhà quản lý có trách nhiệm trong việc thiết lập một hệ thống kiểm soát nội bộ tốt, xác định và đánh giá các rủi ro mà đơn vị phải đối mặt và đảm bảo rằng các rủi ro đó được kiểm soát.

Vai trò của kiểm toán nội bộ trong quy trình quản lý rủi ro

Theo Chuẩn mực kiểm toán nội bộ  số 2120 “hoạt động kiểm toán nội bộ phải đánh giá được tính hiệu quả và góp phần cải thiện quy trình quản lý rủi ro của đơn vị”.
Vai trò của kiểm toán nội bộ được Viện nghiên cứu kiểm toán nội bộ đề cập tới (IIA, 2009), gồm:

 • Mang đến sự đảm bảo cho quy trình quản lý rủi ro của đơn vị
 • Mang đến sự đảm bảo rằng các rủi ro đã được đánh giá một cách đúng đắn
 • Đánh giá quy trình quản lý rủi ro của đơn vị
 • Đánh giá việc báo cáo và đánh giá các rủi ro chính
 • Kiểm soát việc quản lý các rủi ro chính của đơn vị.

Trong quy trình quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ như là một công cụ quyền năng giúp cải thiện hoạt động của đơn vị, tăng cường kiểm soát, quản lý rủi ro, và thúc đẩy quá trình quản lý của người lãnh đạo (Dana et al, 2008). Kiểm toán nội bộ không chịu trách nhiệm cho việc xác định và liệt kê các rủi ro (Dominic & Nona, 2011), mà cao hơn, vai trò của họ là mang đến một sự kiểm soát độc lập về quy trình quản lý rủi ro và đảm bảo rằng các rủi ro đã được loại bỏ, kiểm soát kịp thời (IIA, 2009). Cũng theo IIA (2009) kiểm toán nội bộ đóng vai trò hỗ trợ ban giám đốc và các nhà quản lý cung cấp sự đảm bảo rằng quy trình quản lý rủi ro hoạt động hiệu quả và các rủi ro chính được kiểm soát tại mức độ có thể chấp nhận được.

∗> Sự đảm bảo của kiểm toán nội bộ đạt được trên ba lĩnh vực (IIA, 2009):

 •  Quy trình quản lý rủi ro
 •  Quản lý các rủi ro được phân loại là rủi ro chính
 •  Sự đánh giá một các phù hợp và đáng tin cậy về các rủi ro; báo cáo về các rủi ro cũng như tình trạng kiểm soát.

∗> Bên cạnh vai trò đảm bảo, kiểm toán nội bộ còn giữ vai trò tư vấn trong quy trình quản lý rủi ro:

 • Đưa ra những cách thức và phương pháp để quản lý, phân tích và kiểm soát rủi ro.
  Dẫn đầu trong việc giới thiệu về quy trình quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, thúc đẩy các chuyên gia của họ trong việc quản lý rủi ro, và tăng cường các kiến thức về quản lýrủi ro trong doanh nghiệp.
 •  Đưa ra các lời khuyên và kiểm soát rủi ro, thúc đẩy sự hiểu biết, quy tắc chung và ngôn ngữ chung trong doanh nghiệp.
 • Thực hiện vai trò trung tâm trong việc phối hợp, kiểm soát và báo cáo rủi ro.
 • Hỗ trợ các nhà quản lý để tìm ra cách tốt nhất trong việc kiểm soát, loại trừ rủi ro.

Trong quy trình quản lý rủi ro, vai trò của nhà quản lý và kiểm toán nội bộ là rõ ràng, tách bạch. Tuy nhiên có thể thấy https://tungshop.com/ không có sự xác định, kiểm soát rủi ro của các nhà quản lý thì kiểm toán nội bộ sẽ phải dành rất nhiều thời gian trong việc tìm hiểu quy trình kinh doanh, cũng như quy trình phát hiện và quản lý rủi ro của đơn vị. Dựa trên quy trình quản lý rủi ro do các nhà quản lý thiết kế, kiểm toán nội bộ có thể tập trung một cách hiệu quả rằng tất cả các rủi ro được xác định và được kiểm soát.

Đối với các tổ chức mà không có quy trình quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ sẽ phải tập trung vào việc thiết lập quy trình, tìm hiểu những định hướng từ ban giám đốc để từ đó giúp cho ban giám đốc phát triển quy trình quản lý rủi ro.

_____________________________________________________________________________

Doanh nghiệp bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Công ty dịch vụ kế toán kiểm toán BTC

Hotline: 0913021779 (24/7)

Email ketoanbtc2018@gmail.com

Xin cảm ơn các bạn đã đọc tin và hy vọng được hợp tác!

Chúng tôi sẽ báo giá hợp lý chi tiết cho doanh nghiệp sau khi khảo sát thực tế.

 

Tin Liên Quan