Kế toán-Kiểm toán

Luật kế toán

By :adminraothue 689 Views 08/11/2017
Luật kế toán

   7-LUẬT KẾ TOÁN HIỆU LỰC TỪ 2017  Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội về Luật kế toán Date: 20/11/2015 Ngày hiệu lực: 01-01-2017  Dowloand tại đây ***  6-THÔNG TƯ 169 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN Thông tư số 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫnĐọc Thêm

Chuẩn mực kế toán

By :ketoanbtc 570 Views 17/11/2017
Chuẩn mực kế toán

   6-THÔNG TƯ 161 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUẨN MỰC KẾ TOÁN  Thông tư số 161/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003Đọc Thêm

Chế độ kế toán

By :ketoanbtc 604 Views 18/11/2017
Chế độ kế toán

   13-THÔNG TƯ 53/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN THEO TT200 Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp  Date: 31/03/2016  NgàyĐọc Thêm

Kiểm toán

By :ketoanbtc 606 Views 18/11/2017
Kiểm toán

   6-THÔNG TƯ 67 CM KIỂM TOÁN VN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH    Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành  Date: 08/05/2015  Ngày hiệu lực: 01-07-2015  Dowloand tại đây *  5-THÔNGĐọc Thêm

QĐ khác của kế toán

By :ketoanbtc 621 Views 18/11/2017
QĐ khác của kế toán

   4-THÔNG TƯ 89 SDBS TT 228 VỀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG  Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tàiĐọc Thêm