Pháp luật thuế

Văn bản chung các sắc thuế

By :ketoanbtc 634 Views 17/11/2017
Văn bản chung các sắc thuế

  12-LUẬT SỐ 106/2016/QH13 SĐBS THUẾ GTGT, THUẾ TTĐB, QL THUẾ  Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế Date: 06/04/2016  Ngày hiệu lực: 01-07-2016  Dowloand tại đây * 11-CÔNGĐọc Thêm

Thuế GTGT

By :ketoanbtc 560 Views 18/11/2017
Thuế GTGT

   21-BS VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG  Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016  Date: 28/10/2016  Ngày hiệu lực: 15-12-2016  Dowloand tại đây *  20-THÔNG TƯ 16/VBHN-BTC HƯỚNG DẪN THUẾ GTGT  Thông tư 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015 Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CPĐọc Thêm

Thuế TNDN

By :ketoanbtc 506 Views 18/11/2017
Thuế TNDN

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  *******************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm

Thuế TNCN

By :ketoanbtc 531 Views 18/11/2017
Thuế TNCN

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  ********************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm

Thuế XK và Thuế NK

By :ketoanbtc 509 Views 18/11/2017
Thuế XK và Thuế NK

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  ********************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm

Thuế nhà thầu

By :ketoanbtc 510 Views 18/11/2017
Thuế nhà thầu

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  ********************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm

Thuế BVMT

By :ketoanbtc 480 Views 18/11/2017
Thuế BVMT

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  ********************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm

Thuế Tài Nguyên

By :ketoanbtc 483 Views 18/11/2017
Thuế Tài Nguyên

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  ********************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm

Thuế TTĐB

By :ketoanbtc 490 Views 18/11/2017
Thuế TTĐB

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  ********************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm

Thuế khác

By :ketoanbtc 516 Views 18/11/2017
Thuế khác

Chân thành xin lỗi quý khách, Kế toán BTC đang nỗ lực cập nhật nhanh nhất … 13-  ********************************************************************************   *******************************    *******************************  Dowloand tại đây * 12-  Dowloand tại đây * 11-   Dowloand tại đây *  10-    Dowloand tại đây  *  9-     Dowloand tại đây *  8-      Dowloand tại đây  *  7-  Dowloand tại đây  *  6-   Dowloand tại đây  *  5-   Dowloand tại đây  *  4-   Dowloand tại đây  *  3-   Dowloand tại đây  *  2-   Dowloand tại đây  *  1-   Dowloand tại đây   Đọc Thêm